7.png

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  zwołuję na dzień 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 9:00 XXVIII SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy Zielonki.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów XXVI i XXVII sesji.
4. Sprawozdania z prac komisji.
5. Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Zielonki za rok 2020”.
6. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Zielonki za rok 2020”.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) udzielenia Wójtowi Gminy Zielonki wotum zaufania;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zielonki za 2020 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Zielonki z wykonania budżetu za 2020 rok;
3) udzielenia Wójtowi Gminy Zielonki absolutorium za 2020 rok;
4) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
5) zmieniająca Uchwałę Nr VI/16/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 r.;
6) zmieniająca Uchwałę Nr VI/15/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki;
7) nadania nazwy ulicy w miejscowości Pękowice;
8) rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy drodze wewnętrznej w Zielonkach;
9) przyjęcia Rezolucji dotyczącej planów budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych na terenie gminy Zielonki przewidywanych w ramach aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz przyjęcia alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych w tym zakresie;
10) zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zielonki;
11) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Zielonki, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 178, położonej w obrębie Bibice;
12) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Zielonki, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 281, położonej w obrębie Bibice;
13) udzielenia dotacji celowych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zielonki;
14) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzcach;
15) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie;
16) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2021;
17) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki.
8. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach nt. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 dla gminy Zielonki.
9. Informacja Wójta Gminy Zielonki z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski radnych.
11. Zamknięcie sesji.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki (ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki).

 

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki

(-) Mirosław Golanko


Projekty uchwał wymienione w powyższym zawiadomieniu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Gminy - Projekty uchwał.